Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - http://fabrykamowpl.shoparena.pl

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jerzego Zientkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą speakerslair Jerzy Zientkowski za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresami mowca.pro, zientkowski.pl, zientkowski.shop, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym,  zasady  dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

 

Ponadto Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Jerzego Zientkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą speakerslair Jerzy Zientkowski nieodpłatnych usług drogą elektroniczną - prowadzenia Konta Klienta.


 

§1

DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:

 

  1. Cena Towaru – wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym podatek VAT, nieuwzględniająca natomiast Kosztów Dostawy;

  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną podejmująca działania zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  3. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.)

  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

  5. Konto – utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Sklepu Internetowego;

  6. Koszt Dostawy – opłata za dostawę Towaru do miejsca znajdującego się na terytorium Polski i wskazanego przez Klienta, której wysokość jest wskazana w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanym przez Sprzedawcę  Potwierdzeniu Zamówienia;

  7. Koszyk - element Sklepu Internetowego dostępny pod adresem http://fabrykamowpl.shoparena.pl/pl/basket, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak liczba  i rodzaj zamówionych Towarów;

  8. Łączny Koszt Zamówienia – łączna cena brutto z tytułu Umowy Sprzedaży, na którą składają się: Cena Towarów, Koszt Dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Konsumenta, do których zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym;

  9. Regulamin - niniejszy regulamin;

  10. Plik - niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe np. ebook;

  11. Potwierdzenie Zamówienia – przesyłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej informacja o przyjęciu złożonego przez Klienta Zamówienia  stanowiąca akceptację oferty Klienta;

  12. Rachunek Bankowy Sprzedawcy - rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w banku Citi Handlowy pod numerem 20 1030 0019 0109 8530 0046 8758

  13. Sklep Internetowy – dostępna pod adresem http://fabrykamowpl.shoparena.pl strona internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, przeznaczona do zawierania Umów Sprzedaży;

  14. Sprzedawca – Jerzy Zientkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą speakerslair Jerzy Zientkowski, NIP: 764-105-11-82, REGON: 301807391 , adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Drapałka 3B, 62-023 Borówiec,  tel. +48 601 757 069 (opłata, jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), e-mail: info@speakerslair.pl;

  15. Towar – produkt (rzecz ruchoma oraz Plik) prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym;

  16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana na odległość przez Sprzedawcę z Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;

  17. Ustawa o ochronie danych osobowych -  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.);

  18. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);

  19. Zamówienie – sporządzone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego i przesłane Sprzedawcy zestawienie Towarów stanowiące ofertę ich nabycia.

 

§2

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetu. Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze Sklepu Internetowego jest:

  1. komputer z dostępem do  Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową;

  2. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 15 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą CSS i JavaScript;

  3. dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecana jest rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębia barw 32-bit;

  4. włączona obsługa plików cookies;

  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 2. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, a za taką działalność uznaje się w szczególności:

  1. ingerencję w korzystanie ze Sklepu Internetowego przez inne osoby, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego innym Klientom,

  2. ingerencję w zawartość Sklepu Internetowego.

 3. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego albo problemów technicznych w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, Klient może o tym fakcie poinformować Sprzedawcę telefonicznie pod numerem +48 601 757 069 albo za pośrednictwem adresu email: info@speakerslair.pl. Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Sklepu Internetowego w celu konserwacji albo aktualizacji bazy Towarów albo innych informacji kierowanych do Klientów.

 5. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych w Towarach oraz materiałów zamieszczanych na Stronie Internetowej przysługują Sprzedawcy.

 6. Ani Umowa Sprzedaży, ani umowa o świadczenie usług elektronicznych nie przenosi na Klienta autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w Towarach oraz materiałów zamieszczanych na Stronie Internetowej.

 

§3

KONTO UŻYTKOWNIKA. REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja Konta w ramach Sklepu Internetowego jest bezpłatna.

 2. W celu rejestracji Konta Klient zobowiązany jest na jednej ze stron Sklepu Internetowego wpisać aktywny adres email, który chce wykorzystywać w ramach Sklepu Internetowego. Dodatkowo Klient musi zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych, w tym na otrzymywanie Newslettera

 3. Po wykonaniu czynności o których mowa w §3 ust. 2 Regulaminu Klient i po dokonaniu zakupu lub rejestracji, na podany w trakcie rejestracji adres email zostanie przesłana wiadomość, w której zostanie wskazany login oraz link potwierdzający rejestrację Konta. Z chwilą kliknięcia w link potwierdzający rejestrację zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

 4. Klient zobowiązany jest minimalizować ryzyka związane pozyskaniem i modyfikowaniem danych Klienta przez osoby nieuprawnione w szczególności przez korzystanie z programu antywirusowego oraz zachowanie w tajemnicy hasła do Konta.

 5. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do Konta jest Klient.

 6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jerzy@zientkowski.pl  lub też pisemnie na adres: speakerslair Jerzy Zientkowski, ul. Drapałka 3B, 62-023 Borówiec. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu, chyba że Klient ustali ze Sprzedawcą krótszy termin wypowiedzenia.

 7. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta z Klientem z 30 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów,  przez które należy rozumieć:

  1. istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu,

  2. trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami.

 8. Sprzedawca może skorzystać z uprawnienia o którym mowa w §3 ust. 7 lit. a jeżeli wcześniej wezwie Klienta to zaprzestania naruszeń.

 9. Klient ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące wypowiedzenia Sprzedawcy przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@speakerslair.pl lub też pisemnie na adres: speakerslair Jerzy Zientkowski, ul. Drapałka 3B, 62-023 Borówiec.


 

§4

INFORMACJE O TOWARACH

 

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach Towarów, ustalania rabatów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 3. Szczegółowe informacje o Towarach będących rzeczami ruchomymi (w szczególności ich cena, rodzaj okładki, ilość stron) podane są na Stronie Internetowej.

 4. Szczegółowe informacje o Towarach będących Plikami (w szczególności ich cena, wykorzystany format zapisu, rozmiar) podane są na Stronie Internetowej.

 

§5

ZAMÓWIENIA. UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Klient ma do wyboru dwa sposoby składania Zamówień:

  1. z wykorzystaniem posiadanego przez Klienta Konta,

  2. bez konieczności zarejestrowania Konta przez Klienta.

 2. Klient może składać za pośrednictwem Internetu Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Internetu  w Sklepie Internetowym należy:

  1. wejść na stronę Sklepu Internetowego;

  2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia i następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

  3. przejść do Koszyka i wybrać:

   1. ilość Zamawianego Towaru;

   2. sposób dostarczenia Towaru;

   3. sposób płatności;

  4. kliknąć w przycisk “zamawiam” i następnie wpisać swoje dane oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru. Klient może dodatkowo dodać własny komentarz do danego Zamówienia;

  5. zapoznać się z Regulaminem i następnie odznaczyć, że akceptuje się Regulamin;

  6. kliknąć przycisk „podsumowanie”;

  7. sprawdzić poprawność danych oraz zapoznać się Łącznym Kosztem Zamówienia;

  8. kliknąć przycisk „potwierdzam zakup”;

  9. wejść na podany przy Zamówieniu adres email, odebrać wiadomość od Sprzedawcy i ponownie sprawdzić wszystkie dane oraz zapoznać się z Łącznym Kosztem Zamówienia; jeżeli wszystkie informacje w przesłanej wiadomości są prawidłowe należy kliknąć link potwierdzający Zamówienie.

 4. Jeżeli wybranym Towarem będzie Plik albo też będzie on jednym z wybranych Towarów, wówczas w toku składania Zamówienia Klient, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 7. Regulaminu. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wiąże się z tym, że Klient w tym zakresie utraci możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przy czym o tym fakcie zostanie on poinformowany przez Sprzedawcę.

 5. Klient przed Zamówieniem Towaru w postaci Pliku, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza go odtwarzać, obsługuje format w jakim jest on zapisany.

 6. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w Zamówieniu.

 7. W przypadku wyboru płatności przelewem elektronicznym po kliknięciu na link potwierdzający Zamówienie Klient zostanie przekierowany na stronę sklepu i będzie mógł dokonać płatności.

 8. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym na Rachunek Bankowy Sprzedawcy po kliknięciu na link potwierdzający Zamówienie Klient zostanie przekierowany na stronę na której będą podane dane do przelewu.

 9. Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia oprócz tego że widnieją na ostatnim etapie składania Zamówienia oraz będą podane w wiadomości są również określone każdorazowo w Koszyku.

 10. Przez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta.

 11. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie Potwierdzenie Zamówienia. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Zamówienia w terminie o którym mowa w §5 ust. 10 Regulaminu , wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie Zamówienia uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę, co oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 12. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terenie Polski.

 13. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 14. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

  1. anulowanie całości zamówienia (w takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia; w przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła);

  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa (w takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwe do spełnienia;  w przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z pomniejszeniem o cenę pozostawionych Towarów w ramach Zamówienia oraz ich Koszt Dostawy );

 15. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  1. przelew bankowy na Rachunek Bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności elektronicznych - Serwis Przelewy24, wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z Serwisu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta)

  3. gotówką za pobraniem (tylko w przypadku Towarów będących rzeczami ruchomymi)- płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia).

 16. Ze szczegółowymi informacjami na temat możliwych form płatności Klient może się zapoznać także w trakcie składania Zamówienia.

 17. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze. Wybrana forma płatności dotyczy całego Zamówienia.

 18. W przypadku, gdy Klient wybierze jako formę płatności za zamówiony Towar przelew bankowy na Rachunek Bankowy Sprzedawcy albo przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności elektronicznych, wówczas nieopłacone w ciągu 14 dni od daty przesłania Potwierdzenia Zamówienia Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę.

 19. W przypadku złożenia Zamówienia na Towary będące Plikami po dokonaniu płatności przez Klienta i przesłaniu Klientowi Potwierdzenia Zamówienia na podany przy Zamówieniu adres email zostanie przesłana przez Sprzedawcę wiadomość z informacją o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku.

 20. Zaleca się zapisywanie Plików na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Plików w Sklepie Internetowym. Po 7 dniach od otrzymania wiadomości o której mowa § 5 ust. 19 Regulaminu Klient może utracić możliwość pobrania Zamówionego Pliku.

 21. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru formy płatności za zamówiony Towar. Termin dostawy nie powinien przekroczyć 3-7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć maksymalnie do 6 tygodni, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową.

 22. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienia w dostawie, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania adresu przez Klienta.

 23. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości email o których mowa w Regulaminie, jeżeli spowodowane jest to przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

 24. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę pod kątem tego czy nie została uszkodzona oraz czy jest ona kompletna w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

 25. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru będącego rzeczą ruchomą. Odbioru można dokonać na ul. Drapałka 3B w miejscowości Borówiec, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 26. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Zamówienia paragon lub na życzenie Klienta fakturę.

 27. Klient ma prawo korzystać z Plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Plików w sposób niezgodny z prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

 28. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Pliku, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji Pliku, usuwania błędów Pliku.

 

§6

REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Sprzedawca nie udziela Klientowi dodatkowych gwarancji.

 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:

  1. przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, w szczególności jeżeli Towar:

   1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

   2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,

   3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

  2. przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, w szczególności jeżeli Towar:

   1. stanowi własność osoby trzeciej,

   2. obciążony jest prawem osoby trzeciej.

 3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie Towaru w takim stanie.

 4. Sprzedawca odpowiada za wadliwy Towar przez 2 lata od jego wydania.

 5. Reklamacje mogą być składane:

  1. pisemnie na adres: speakerslair Jerzy Zientkowski, ul. Drapałka 3B, 62-023 Borówiec,

  2. wysyłając wiadomość na pocztę elektroniczną Sprzedawcy: jerzy.zientkowski@speakerslair.pl

 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru będącego rzeczą ruchomą, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie), chyba że wystarczającym dla stwierdzenia wady jest przesłanie na adres email jerzy.zientkowski@speakerslair.pl zdjęcia obrazującego wadę fizyczną albo informacji o wadzie prawnej. W przypadku reklamacji Towaru będącego Plikiem Klient klient może zostać poproszony o przesłanie na adres email: jerzy.zientkowski@speakerslair.pl wadliwy Plik.

 7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając Zamówienie, określenie Towaru, który jest reklamowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

 8. W ramach składania reklamacji Konsument może żądać:

  1. naprawienia Towaru;

  2. wymiany Towaru na wolny od wad;

  3. obniżenia ceny;

  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 9. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: speakerslair Jerzy Zientkowski, ul. Drapałka 3B, 62-023 Borówiec.

 10. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane i uzasadnione koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klient

 11. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedawcy za Towar. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady.

 12. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 13. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klientów, którzy nie są Konsumentami jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją Towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta nie będącego Konsumentem.

 

§7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na końcu Regulaminu i może zostać wykorzystane przez Konsumenta.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotu można dokonać poprzez:

  1. odesłanie Towaru na adres: speakerslair Jerzy Zientkowski, ul. Drapałka 3B, 62-023 Borówiec,

  2. osobiste przekazanie Towaru pod adresem ul. Drapałka 3B, 62-023 Borówiec, po wcześniejszym telefonicznym albo mailowym ustaleniu dnia oraz godziny.

 4. Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad Towarem do czasu jego zwrócenia.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Towaru oraz Koszt Dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

 7. Koszt zwrotu Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, ponosi Konsument.

 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz Kosztu Dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawcy wolno jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Przy czym w przypadku, gdy Konsument dokonał zapłaty gotówką za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Konsumentem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Konsumenta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w §7 ust. 9 Regulaminu, Konsument nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Konsumenta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Konsumenta.

 11. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Z kolei w przypadku gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 

§8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego Konsumentem.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

 3. W przypadku naruszenia przez Klienta niebędącego Konsumentem praw autorskich do Zamówionego TowaruKlient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy karę umowną w wysokości dwudziestokrotnej ceny brutto Zamówionego Towaru, którego dotyczy naruszenie, co nie wyłącza innych roszczeń Sprzedawcy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych w części niepokrytej karą umowną oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw ochronnych do znaków towarowych.

 

§9

DANE OSOBOWE

 

 1. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do wysyłki zamówionych Towarów umieszczane są w bazie Sprzedawcy.

 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy, który jest ich administratorem.

 3. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży.

 4. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 5. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

 6. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych oraz do ich modyfikacji

 7. Klient może cofnąć wyrażone podczas rejestracji zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek ze zgód Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając do niego wiadomość email na adres jerzy@zientkowski.pl

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, przy czym postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest Konsument.

 3. W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może:

  1. skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody Sprzedawcy na mediację, o którą wniósł Konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.

  2. skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2017 r.
 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


 

Dnia .....................................................

 

Sprzedawca:

speakerslair Jerzy Zientkowski

ul. Drapałka 3B, 62-023 Borówiec

NIP: 764-105-11-82, REGON: 301807391

e-mail: jerzy@zientkowski.pl

 

Nabywca (konsument):

Imię i nazwisko: ........................................................................

Adres: ........................................................................

Adres e-mail: ........................................................................


 

Oświadczenie

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ............................................................................................... (w tym miejscu należy wpisać nazwę Towaru).

 

Umowa Sprzedaży została zawarta dnia ........................... (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy).

 

Towar został odebrany w dniu ................................... (w tym miejscu należy wpisać datę  odbioru Towaru). 

................................

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)